โครงการย้อนรอยอดีตจิตรก���รมวัดอุโมงค์

May 26, 2010 Filed under: — miracle Comments Off on โครงการย้อนรอยอดีตจิตรก���รมวัดอุโมงค์

ว���ด���ุโมงค์ เชิงดอยสุ�������������������������ทพ จ.เชียงใหม่

“โครง��������รสร้างภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดอุโมงค���  เมือง���ชียงใหม่���้วยคอมพิวเตอร�����”

      หรือในสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของ���ค���งกา���ได้ใช้ชื่อว่า “โครงการย้อนรอยอดีตจิตรกรรมวัดอุโมงค์”  คือโครงการที่ได���รับการสนับสนุนจาก Ford Motor Company ���ากก������ประ���วดโครงการร่วมใจพัฒนาส���������แ�����ดล้อม และสังคมไทยครั้งที่ 3  ปร���จำปี ������2545   “โครงกา���ย้���น���อยอดีตจิตรกร���มวัดอ���โมงค์��� คือ

โ������งก��������ท���่ดำเนิน���า������ัด���อกภาพจิตรกรร������าผนังภา���ในอุโมง���์ วัดอุโมงค์ เชิงดอยสุเทพ จ.เช������งใหม่ ������่งเป็นงานศิลปะที่มีความสำคัญในฐานะเป็นงานจิตรกรรมฝาผนังศิลปะล้านนา ที่มีอายุ���า�����พุทธศตวรร�����ที่ 21 หรือราว 500 ���ีมาแล้ว อันเป็นงานจิตรกรรมฝาผนังศิลปะล้านนาที่เก่าแก่ที่สุดในสมัยราชวงศ์มังราย (พ.ศ. 1839-2101) ที่เหลือเพียงแห่งเดียวในปัจ���ุ���ั���อ���น���ป็นผลงานศิลปะ���นยุครุ่งเรื���งขอ���แคว้นล���านน������� แสด���ให้เห���นถึงค���ามสัมพันธ์กับ���าณา���ักรเพื่อนบ้���นคือจีน���นสม���ยราชวงศ์หมิง และพม่าในสมั���พุกาม

 

�������� ��    ���ม้������าจิ���รกรรมวัดอ���โ���งค์จะมีคว���มสำค���ญเป็นอย���างยิ่ง แต่คุณค่าดั���กล่าวได���ถูกม���งข้ามไป ด้วยมีความคิดทั่วไปว่า ���านจิตรกรรมแห่งนี้อยู่ในสภาพลบเลือนจนไม่สามารถสังเกตเห็นร่องรอยใดๆ ไ���้อีกแ���้ว แม้จิตรกรรมดังกล่าวจะอยู่ในสภาพ���ี่ชำรุดและ���บเล���อนมากในปัจจุบัน อันทำให้เป็นอุ���ส���ร���ท���่ยากแ���่กา���สังเกตลวดลายแ���ะเรื่อ�����������ราวใ���ภ���พจ���ตร����������รมฝาผนังได้ แต่���า�����ก�������������รป���ิบัติ���านของโค�����ง�����า���ต���อ���ร���������ยะเวล���ที่ผ่���นมา ก็สามารถฟื้นภาพจิ���รกรรมฝาผ���ังที่ลบเ���ือนเหล่านั้���จ���กระทั่���เห���นถึงสภาพขอ�����จิตร���รรม���าผนั���ก���อน�������ารชำร���ด���ึ้นมาได�����อ�����ก���รั้�����หนึ่ง โ���ย���า������รถบันทึก และรักษาหลักฐาน�����านจ���ต���กรรมที่สำคัญไ���้ก่อนที่จิ���รกรรมว���ด���ุโมงค์จะลบเลือนหมดสิ้น

   ��  ����   แม้ว่าจิตรกรรมวัดอุโม���ค์จะมี���วามสำคั������ป็นอย่าง���ิ่ง แต่�����ุณค่���ดังกล่าวได้ถูกมองข้ามไป �����้วยมีค�������า�����ค�����ด���ั่วไป���่��� ���านจ���ตรกรรมแห่���นี้อยู่ใน���ภาพลบเลือนจนไม่สามารถสังเกตเห���นร่องรอยใดๆ ได้อีกแล้ว แม้จิตรกรรมดังกล่าวจะอยู่ใ���สภาพที่ชำรุดและลบเลือนมากในป���จจุ���ัน อันทำให้เป็นอุปสรรคที่ยาก���ก่การส�����งเกตลวด���าย���ละเร���่องร������ในภา���จ��������รก���รมฝาผน���งได้ แต่จา������ารปฏิบัติ�����านข���ง�����ครง��������รตลอดระยะเวลาที่ผ่า���������มา ก็���ามารถฟื้นภาพจิตรกรรม���าผนัง���ี่ลบเลือ���เหล่านั้น���นกระทั่งเห็นถ���งสภาพขอ���จ���ตรกรรม���าผนังก่���นการชำรุดขึ้นมาได้อีกครั้���หนึ่ง โดย������มารถบันทึก และรัก���าหลักฐาน���านจ���ตรกรร���ท���่สำคัญไว้ก่อนที่จ���ตรกรรมวัดอุโมงค์จะลบเลื���น���ม���สิ้���

          ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของงานจิตรก���รมฝาผนังแห่���นี้���างโครงการจึงไ��������ดำ���นินการคัดลอกจิตรกรรมฝาผนังวัดอุ�����มงค์ เพื่อการอน���รักษ์งา���จิตรกรรม และ���ผยแพร่คุ������่าของงาน���ิตรกรรม���������งนี้ออกสู่ส���ง���ม

 

���ล���านของโค���งการในช่���งเวลาที่ผ่านมา

          โ�����รงก���รได้เริ่มปฏ���บัติงา���คัดลอกลานเ���้นจิตรกร���ม���าผ���ังภายใน���ุโม�����ค์ ค���บคู�����ไปก���บก���รถ่ายภา��� และสำรวจความชำ������ดของจิตร���รรม และอุโมงค์ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2538 เป็นต้���มา  การทำงานคัดลอกลายเส���นจิตรกรรมนี้มีความสำคัญยิ่ง ���พราะปัจ���ุบันจิตรกรรมมีสภาพที่ลบเลือนจนไม่สามารถถ่���ยภ������ได้ชัดเจน

          ในระ�����ะแรกทาง���ครงการไ���้ปฏิบัติง���นคัดลอกลา���เส้น�����าพ���ิตรกร�������มภา���ฝ���ผนั�����ภายในอุ���มง���์���ี่ 1  ด้������การ���ัดล�����ก���าพลายเส���นขอ�����งานจิตร���ร���ม ���ละทำก���รสันนิษฐานภาพจ���ตรกรรมในส่วนที่ชำรุดขึ้นมาใหม่ด้วยภาพลาย���ส้น จ�����ม�����ข้อ���ูลท���่ชัด���จน และเพียง���อที่จะสั���นิษฐา���จิตรกรรมใน���่วนที่ชำรุดข���้นมา���หม่ให้���ด้ภา�����ลายเส���นที่สมบูรณ์ และข้อมูล�����หล่���นี้เอ���เ�����็���พื้นฐ���นในการใช้คอมพิ���เตอร์เข้าช���ว���ในการสร้างภาพจิตรกรรม ���ละแก���ไขคว�����มชำรุ���ของภาพขึ้นมาใ���ม่จ�����กระทั่งสามารถเห็นภาพจิ���ร���รรมมีสีสัน���ี่ใกล้เคียง������บสภาพ���ดิ���ก่อนก���รชำรุด และสามารถดำเนินการ จนก���ะทั่งท���า���ลวด������ย���นจิต���กร�����มว่าประ���อบด้วยลาย���งส์จี������� (phoenix), นกยูง, นกกระสา, น���แก้���, ดอกโบ���ั๋น (peony), ลา���เมฆ, ������ยบัว ลายป���ะจำยาม �����วมทั�����งเถ���ลายกระหน��� และโค������การได้ริเ���ิ่มนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการแก้ไ���ความช���รุด���บเลือนของภ���พจนกระทั่ง���ด้���ราบถึงรูปแบบของลวดลายที่สมบูรณ์ ซึ่งผลที่ไ���้จ�����กการปฏิ���ัติงาน ดังกล่าวนอกจากจะสามารถคัดล���กงานจิ���รกรรมเพื่อการอนุรักษ์ไว้ได้แ������วยั���ได้นำ��������ใ���้เป็���ข้อ���ูลหลักในการศึ���ษ���ทางประวัติศ���สตร���ศิลปะ จ������ระทั่งทราบถึงที���ม���ของ���วดลายดั������ล่าว���่ามี����������่มา���ากลวดลา���ใ���ศิลปะ�����ีนส������ยราชวงศ���ห���วน – ต้นราชวง���������์ห�����ิง และลวดลาย���า���จิต������รรมฝาผนังศิล���ะ���ม่า สมัยพุกาม อันสะท้อนถึงควา���เจริญทางศิลปะของอาณาจักรล���านน���ในยุคที่รุ่���เ���ือง���ี่สุด

 

 

 

           ดังนั���นผลการปฏิบัติงานคัดลอกและส������างภา���จิตรกรร���ด้ว���คอมพิวเตอ���์ที่ได้นี้ จ���งไม่เพี������แต่จะส���ม���ร���อนุรั���ษ์ และรักษาหลักฐานจิต������รรม���ี่มีค่าไว้ได้เท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์เป็นอย่างย�����่งต���อการศึ���ษาท���งวิชาการด้านศ���ลปะ และ�������ระว�����ติศาสตร์ศ���ลปะ�����้วย นับเ�����็นงานวิชาการ���้า���จิตรกรรมฝาผนังที���นำข้อมูลที่ไ������จ���กคอมพิวเตอ���์มาท���การ������กษาเป็นชิ้นแรกขอ���ประเทศไทย และในกา���ดำเนินง�����นในช���วง���วลาที���ผ่านก็มีความก้า���หน้าท���งวิชาการที่ค���นพบใหม่ด้วย��������งนั้นผลการปฏ�����บัติงานคัดลอกและ�����ร้างภาพจิ���รกรร�������ด้ว���คอมพิว�����ตอร์ที���ได้นี้ จึงไม���เพียงแต���จะส�����มารถอนุรักษ์ และรักษาหลักฐานจิตรกรรมที่มีค่า������้ได้���ท่านั้น แต่ยัง������ประโยชน�����เป็นอ���่างยิ่งต่อก���ร���ึ�����ษาทางวิ�����าการด้านศ���ลปะ และประวัติศาส���ร์ศิล�������ะด้วย นับ�����ป็นง������วิชากา�������ด���านจิต���กรรมฝาผนังที่นำข้อมูลที�����ได้จากคอ���พ���วเตอ���์มาทำการศึก�������าเป็นชิ้นแรกของปร���เทศไท����� และในการดำเ���ิน���านในช่ว���เว��������ที่ผ่านก็มี���วามก้���วหน้���ทางวิช���กา���ที่ค้นพบใหม่ด้วยในการ���ำเนินก���รข���งโ���รง���ารย้อนรอยอดีตจ���ตร�����รรมวัด���ุ������������์ ในช่���งระยะเวล�����ภายหลังที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก Ford Motor Company ในฐา���ะโครงการท���่ได���รับร���ง���ัลจากกา���ป�����ะ���วด���ครงการร่วมใจพ���ฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมไ���ยนั้น ���็ได้ขยายผลการดำเนินง���นจากที่แล้วมา และได้ผล���ป็นที�����ก้าวหน้าก���่าท�����่ผ่านมาตา������ำดับดังนี้

          นอกจาก���ั้���แล้ว การดำเ�����ินงานในส่วนดัง������่าวยั�����ได้มีความก้าวหน้า���ึ้นกว่าที่���คย���ด้ดำเนิน������รมาแล้ว���ั้งในเชิง�����ริมาณ, คุณภาพ และในเชิงเทคนิ���ด้วย คือ ส���มา���ถแก้���ขค���ามชำรุดของจิตรกรรม และสร้������ภาพจิตรกรรมตามสภาพเดิมให้ชัดเจนขึ้นได้ในพื้นท���่บ����������เวณกว้าง���ว���าที่เค������ำเนินการม���จนส���มารถ�����ห็นเป็���ภาพผ��������งเต็มในพื้นที่หลายตาร���งเมตร แลเห็นจิตรกร���มมีพื้น���ีแดงสดใสต���มสภาพเดิมได���ในมุมกว้าง (ก่อนหน้านี้เป็นเพียงการแก้ไขความ���ำรุดของภาพเป���นบร���เวณเล็กๆ ในรูปแบบภาพ 2 มิ���ิ �����ท่���นั้�����) แล���ในเชิงเทคนิคที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้น���็คือ ���านค���ดลอก แ���ะแก้ไขจำล���งภาพจิตรกรรมด้���ย���อม���ิวเตอร์���่าสุด���ี้ไม่ได้เป็นเพี���งภาพ 2 มิติ���ท่����������ั้น แต่ยั������ำเทคโนโล������ด���าน computer  graphic ใน���ะบบ 3 มิติม���ร่วมป�����ิบัติงานด้วย จนกระทั���งสามารถเห็นจิตรกรรมฝาผนังในรูป���บบ���องภาพ 3 มิต���ที่จำ���องจิตรก���รมใน��������าพที่อยู่ภา���ใน���ุโมงค์ใน�������ูปแบบขอ���ภาพเคลื่อนไหวแ������เ���มือนจ������ง  และยังได้นำเอาแนว���ิดนี้ม������ัฒนาการถ่ายภาพจิตรกร���มฝา���นัง���าย���นอุโมงค์ด้วย ในฐานะที่จิตร���รรม���ัดอ���โมงค์มีลักษณะที่ตั้งพิเศษกว่าจิ���รกรรม�����ห่งอื่นคือ อยู่ในสถานที่ๆ เล็กและ������บ ทำให้ไม่สา���า���ถถอยออกมาชมภาพ������ตรก���รมในระย���ไกลจ���กผนังไ������เกิ���กว่า  1.50 เมตร ซึ่ง���นสถานที���จร���งจ������ม่มีสามารถเ���็นจิตรกรรมในมุมกว้างได้เล��� แต่ด้วยการ���ช้คอมพิวเ���อร์นำมา���่วยใน���า�����ตั���ต่��� และประมวล���ลภาพจิตรกรรมที่ได้ถ่ายไว้จำน������มากกว���า 250 ภาพ�����ข้าด���ว���กันจน���ำให���เ���าส�����������รถชมจิ�����ร���รร���ฝาผนังภายในอุ���มง���������นภาพ���ุมกว้าง������อ���อ���โม���ค์ได้โดยสะดวก แม้ว่าอุโมงค์จะมีลักษณะที่ยาว และแคบม���กก็���าม เรายังสา������รถ���ลือ���ชมภาพในส่วนที่ต้องการชมใน���ะยะใกล้เป็น���ิเศษได้ด้���ย �������ั้���ในรู���แบบภา�����ที่เ���็นภ���พถ่ายจ���ิงในส���าพท���่ชำรุดในปัจจุ���ัน ���ละภาพที่ไ���้จาก�����ารคัดลอกภา�����จิต���กรรม

 

0036       ��  นอก���ากนั้นแล���วการแก้ไ��� และจ���ลองภ���พจิตรกร���ม���ี่ปรา���ฏในโครงการยังได้ใช้ข้อมูลจากการ��������ุรักษ์���ิตรก���รมฝาผนังด้วย ในฐานะที่ผู้รับผ������ชอบโคร���การไ�����้เ�����ยรับเชิญปฏิบัติงา���อนุรักษ์จิตร������รมฝาผนังภายในอ���โมง�������์ ���ัดอุโมงค์จา���������ม���ิลปาก��� ภายใ���้ความรับผิ���ชอบของคุณภ���ทรุตม์  ส���ยะเสวี ผู้เ������่ยวชายการอนุรั���ษ์จิตรกรรมฝาผนัง การได����������ข���าร่วมป���ิบัติงาน���นุร���กษ์นอกจากสามารถรักษางา���จิ���รกรรมในส���านที่จริ���ได������ล้ว กระบวนกา�����ทางเค���ีที���ใช้อนุรักษ์���ังได้ทำให้ค������พบหลักฐ���น���หม่���ันจำ���ป็นต่���การนำมาใช้สร้างภาพจ���ตรกรรมด้���ยคอมพ������เตอร์���้วย ตัวอ���่างที่���ำคัญ เช�������� ���ารค้นพบชั้���สี���ดิมดั้���เดิมของงานจิตรกรรม���่าคือ���ี�����ดงชาด

          ด้วยการมี���ากฐานจากการ���ฏิบัติงานท���งเคมีตามมาตรฐานก������อน���รักษ์�����ากล และการคัดล�����กภาพจิต������������รรมที่ประณีตเช����������นี้ จึงทำใ���้ภ���พจิตร���รร�����ที่ได้แก้ไข ตกแต่��� แล������ร้า���ข���้นใหม่ด้������คอมพิวเตอร์ในระบบภาพ 2 มิติ และ 3  มิติในโครงการ�����ีความถูกต้องแม่���ยำเป็���อย่างสูง ผลง���นค���ดลอกภาพจ�������ตรกรร��� แ���ะข้อ������ลทั้งหมดยังได้ถูกเผยแพร่ออกสู���ส���งคมในรูปแบบต่าง��� นอกเหนือจากบทค������มเชิงวิชากา���แล้ว ได้แก่  วิดีโอซีดี (VCD) ��จุลสาร ที่ชื���อว่า “น้ำแ���้ม” ร���ยงานก���รด���เนิน���ิจกรรม ������ะเผ���แ���ร่ความร���้���ี่ได้จา���การปฏิบั���ิง���นของโครงการ รวมทั้งมีการเ���ยแพร่ข้อม���ลผ่าน Internet ทาง www.umongpainting.com  ซ���่งเผ���แพ���่ผ���งา��� กิจกรรม ���ละความส���คัญของการคัดลอกจิ���รกรรมฝาผนังวัดอุโมงค์ได้อย่���งกว้างขวาง และรวดเร็วข�����อมูลและห����������กฐาน ���ี่ไ���้จาก������รปฏิบัติง���นนั้นย�����งเป็นข้อมูลหลักที่ท���งโครงการได้นำไปจัดกิจกรรม���ำชมจ���ต�����กรรมฝาผน��������วัดอุโมงค์ ในสถ���นที่จริง ���ละรับเชิญบ���รยา���ความสำค���ญของงานจิตร���รรม���ี่วัด���ุโมงค์ให้แก่���ุคค องค์กร และ���ถา���ศึกษาต���างๆ อีก���้วย

         ดังนั้���กา���ด���เนินงานในระยะล่าสุดโดยเฉพาะตั้งแต่ พ.ศ. 2546 จนถึงป������จุบันจึ���มี���วาม���้าวหน้ามากกว่าท���่�����คยเป็นอยู่ในช่วงก่อนหน้านั้นทั้งในเชิงป������มาณ คุณภาพ และเทคนิคการ�����ฏิบั���ิงานที���เด���มเป���นแต่เพียงคัดลอกภาพจิตรกรรมด้วยภาพลายเส้น ���ละทดลองใช้คอ���พิวเตอร์���ร้างภาพขึ้นใ���บร���เวณแค���ๆ ���นรูป���บบภาพนิ���ง 2  มิติเท่านั้น ���ึ่งตามโครงการจะได้ขย���ยผลการดำ���นินงา������ปตามเป���า���มายที่ตั้งไว้���ามลำดับ

 

แผนการดำเนินงานใน���ำดั���ต่อไป

��         กา���ร������ริ่ม ���ละดำเนินงานโครงกา���ที่ผ่���นมามี���วามก้���วห���้าตามวัตถุป���ะสงค์ของโครงการตามลำด���บดังกล่�����วแล้ว แม้ว่าจะ���ด้ผลเป็นท���่น่���พอใจ แต่ก็ยังไม่สามารถดำเนินการคั�����ลอกและส�������้างภาพจิตรกรรมฝาผน���งใ���ส่ว���ที���สำคัญที่เหลือ���ยู่ได้ครบทุกอุโมง���์ โดย���ี่ผ่านมาดำเนินการแล้ว���สร็จในอ���โ���งค์ที่ 2, ��������วนในอ���โม���ค์���ี��� 1 แ������อุโมงค์���ี่ 3 ซึ่งยังเหลือจิตร���รรมอยู่ในบริเวณกว้าง อันประกอบด้วยลายหงส์จีน ดอ���โบตั๋��� ���าย���ัว และ���ายประจำยา�����นั้นสามารถคัดลอกภาพลาย���ส้นในเบื้องต้นบางส่วนไว้แล้��� แต่ยังไ���่ได้ท���กา���สร้างเป็นภาพสีที่���มบูรณ์ด้วยคอม���ิว���ต���ร์ แผนการดำเนินงานใน�����ำ������บต่อไปจะดำเนิน���ารให้ครบถ้วนต�����มเป���าหมายตามลำดับคือ

 1. ถ�����ายภา���จิ���รกรร�����ฝาผนังภายในอุ���มงค์ท���่ 1, 3     ในรูปแบบภาพมุ���กว้างในแบบผนังเต็มนำมาตัดต่อประมวลผลเ���็นภ���พผ���ังเต็มในมุ���กว�����างด���วยคอม���ิวเตอร์
 2. คัดล���กภาพลายเส้นเ���ิ่มเติมในอุโมงค์ที่ 1, 3 และสันนิษฐานภาพล���ยเส้นให้สมบ���รณ์ตามหลักฐานที่ปรากฏเพื่อเป็นข้อมูลใ���การแก้ไขภาพด้���ยคอมพิวเตอร์
 3. นำ������พจิตร���รร���มาทำก���รปรับแต่ง แก้ไ���������ามชำรุด ���ละจำล���งภาพ���ิตรกรรมขึ���นใ���ม่ด้วยคอมพิ���เตอร์ จนก�����ะทั���งเป็นภาพ������ียนสีที่ส���บ���รณ์ในรูปแบบภาพนิ่ง 2 มิติ
 4. นำภาพจิ���ร���รรมที������ด้แก้ไ�����แล้วในรูปแบบภา�����นิ่��� 2 มิตินั���น���าทำการจำ���องขึ้นในร���บบภา��� 3 มิ���ิ ในรูปแบ���ภา�����เคลื่อ��������หวได้แบบเสมือนจริง

  ��  ��    นอกจ�����กนั้นแล้ว ���นื่องจ�����กการใช้คอมพิวเ���อร์ของโครง������รได้ขย���ย������ามซับซ้อนในการทำงานมากขึ้นโดย���ฉพาะกา���ทำงานในระบบ 3 มิต��� ที่มีความ������คัญต่อโครง���ารชั���เจนขึ้น�����ามลำด���บ โดยเฉพา���ใน�����ารจำลองภาพจิตร������รม������รูปแบบเสมือ�����จร���ง 3 มิติ แ�����บภาพเคลื่อนไหว ดังนั้นจะได้ท���การใช้เครื่องค���ม������วเตอร์ที่มีสม���รถนะสูงขึ้���ก���่าที่มีอยู่ เพื่อที่สามารถรองรับการทำงา��������นรูปแบบ 3  ได้อย������งมี���ระสิทธิภาพขึ้นกว่า���ี่ผ่านมาด���ว�����

          เพื่���ใ���้คุ���ค่าการดำเนินง�����นขอ���โครง���ารเป���นประโยชน์ต่อสังค��� จะได���ทำกา���เผยแพร���ผลงานของโครง��������รตามลำดั���ในร���ป���บบต่างๆที่ริเริ่มไว้แล���วให้มี��������ะสิท�����ิภาพขึ้น ที่สำค���ญคือจะได้พ���ฒนา Web Site www.umongpainting.com  ของโครงการ���ห้มีประสิทธิภ���พ���ากขึ้น เพ���่อรองรั������ารนำเ���นอ���ลงานของโครงการในรูปแ���บพิเศษที่ได้เ���ิ่มทำไว้แล้ว ให้ผู้ที่สนใจ����������������รถชมผล���านก���รคัดล�����กตาม���ี���เรากล่���วมา���ด้เต็มร���ปแ���บ เพราะ���ี่���่านมา web site ขอ���โครงการสา���า��������นำเสนอได้เพียงภ�����พนิ่งประกอบบทความเ���่านั้น ในลำดับต่อ�����ปจะพ���ฒน���ระบบใ���้สามารถชมภาพเคลื่อนไหว 3 ม���ติแบบเสมือนจริงได��� และจะเพิ่มพ�������้นที่ใ���้มากขึ้น ทั้�������หมดนั�����น���พื���อการเผยแพร่ออ���สู่สังคม���ด้อย่างมีประสิทธ�����ภาพ และเป็นศ���น���์กลาง���นการประสาน���านกิจกรรมต่า���ๆที่เก���่ยวข���องกับ���ครงการ อาทิ ���ารติดต่อวิทยากรนำชม บร����������าย และการค้���คว้าข้������ูล เป็นต้น

          การเผยแพร่ผลการทำงาน�����องโคร���������ร���น�����ูปแบ��������่างๆ ที���ผ่านมาที่ไ������เริ่�������ต้นขึ้นแล้วทำให้สังคมภายนอกมีควา���สนใจใ���กิจกรรมต่า���ๆของโ�����รงการเป็นจำนวนมากใ�����ระยะที่ผ���านม��� ดังก�������รไ���้รับเ������ญบรรยาย ���ละนำชม���ิ���รกรรมฝาผนังว�����ดอุโมงค์ที่มีอ���ู่ส���่ำเส���อในช่วงเวลาที่ผ่านมา

          ดังนั้น ในร���ย���������ดท้ายของโ���รง���ารจะได้จัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานของโครงการทั้ง���ม���ที่ผ่านมา โดย���ฉพาะอ���่างยิ่���ผลงานคัด���อกจิต���กรรมฝาผ���ั���ต���นฉบ������ใน���นาดเท่าจร���ง ภาพจำลองจิ���รกรรมด้วยค���มพิวเตอร์ และหุ่นจำล�����งอุโ�����งค์ ซึ่งส��������ารถสัมผัสได้���ริง นอกจากจะส���มารถ������ผลงานคัดลอก���าพจิตรก���รมต้���ฉบ���บของ���คร���การ ทั้งภาพค���ดลอกลายเส้นและภา���ที่ได้ใช้คอมพิวเต�����ร์ในการแก้ไข���ิตรกรรม และจำลองขึ้นใหม่ออกเผยแพร่�������นภ������ขนาดใหญ่ได้แล้��� ยั���เป็นการเผยแพร่กิจกรรมงานด้านการอนุรัก���์จิตกร���มฝาผนังแก่ส���ง���มด���วย โ���������ะไ������จ���ดควบคู่กับก���รสัมมนาเรื���อง���าน�����ิ���รกรรมฝาผนังว������อ���โมงค์ด้ว��� เพื่อ���ห้ผู้สนใจเข้าร่���ม���ั���ฟัง รวม���ั้งจะมีกา���พิ�����พ���หนังสืองานคั���ลอกจิตรกรรมและผลการ���������ึกษาทั���งหมดเ���ื่อประกอบนิทรรศการด้วย และจะได้จัดท��� VCD จ���ตรกรรมว���ด���ุโมงค์ให���มี���้อมูลท���่ครบถ้วนทุก���่���นอย���างสมบูรณ์ (ท�����่ผ่านมา ได้เน���นเพีย���อุโมงค���ที่ 2 �����ี���ดำ���นินการไป���ล���วมากที�����สุด) แล���จะได้เผยแพร่ CD นั้นแก่ส���าน������กษาและองค์กรที่เกี่ยวข้องต่อไป พ���้อมกันนั้นจะ������้เตรียมนิทรรศการ���นาดเล็ก�����ี่สามาร���เคลื่อนย้าย แ���ะสั���จรไปจัดและติดตั้งในที่ต่างๆ ที่มีค���ามสนใจ อ���ทิ สถานศึกษาต่างๆ ซึ่งมักติด���่อขอข้อมูล เ���ื่อ�����ช้ใ�����การ���ั�����นิท���รศ���า������รือบ���รยาย���ายังโครงการเป็นจำนวนมาก ���ึ���งอุปกร���์���ระกอบนิทรรศกา���ทั้งห�����ดสามารถดำเนินการขนย้ายโดย������้รถ 4 ล้อ���ด้ และยังสามารถ���ช้ประก���บการบรร���ายหรือสัมมนา เกี่ยวก���บจิตรกรรมว���ดอุ�����มง���์ที่มักได้รั���������ิญอยู่เสม���อีกด้วย

          ���านการเผยแ���ร่ผ���งานของโคร���การดั���������่าวออ���สู่สาธารณเช่น���ี้ แม้���่า���ดยผิ���เผิน���ล���วจ���ไม่ได้เป็นหน้าที���กา������นุรักษ์และคัดลอกจิตรกรรมโดยต���ง แต่ทว่ามีควา���สำคั���เป็นอย���างย���่ง เพราะผลงานจิตรกรรมใน���ถานที่จริง ณ วัด���ุโมงค์นั�����นมีสภาพที���ลบเลือ���จ���ยากแก่การชมและสังเกตลวด�����ายได้อย���างชั������จน ฉะนั้น สื่���หรือก�����รเผยแพร่โครงการในรูปแบบต่างๆ ���ังกล���าวทั้งในด้านวิชากา��� และการ���ื่อสา���ทางคอมพิวเตอร์ย่อมง่���ยต่อกา���สื่อสารและ�����ผยแพร่���่อสาธารณช�����ไ������อย่างสะดวกและรวดเร็ว ในข���ะเดียวก�����นก็ยังค���รัก���าสาระ���ชิงวิชาการในระดับสูงไว้ได้เช่นเดียวกันสาธ���รณชนจะได้รู้ว���า แ���้ว่าจิต���กรร�����ท���่วัดอุ���มงค��������นสำนึกของสังคมท���่วไปจะคิดว่าช���ร���ดลบเล���อนจนหมด���ภาพสิ้นแล้ว แต่กา���คัดลอกภ���พ���ิต���กรรมผ���มผสานก���บก���รใช้เทคโนโ���ยีด้า��� computer graphic ที่ก้าวหน้า ก็ทำใ���้สามารถฟื้นคืนภาพท������ลบเลือนเหล่านั���น���ึ้น���าได���อย่างชัดเจนอี�����ครั้������นึ่ง  และเป็นแนวคิดที่สา���ารถนำไปปร���ยุก���์ใช้ไ���้กับจิตรกรรมฝาผน���งแห่งอื่นที่มีค�����าม���ำคั���ได้อีก���ป�����นจ���นวนมาก  ซึ่งล้���นอยู่ใน���ภาพท���่ชำรุดลบเลือน

          กา���ได้เผยแพร���การ���ำเนินง���นของโครงการดังกล่าวออ���สู่�����ังคมเช่���น���้ มีคว�������มจำเป็นยิ่ง เพราะจะทำให้สังคมได้ตร���หนักถึงปัญหา และ���นวทางแก้ไขที่สา�����ารถขยายแนวคิ���ท������ใช้ปฏิบั�������ิงานได้สำเร็จดัง����������่ว���ดอุโมงค������ี���ออกไปย���งจิตรก���รมฝาผนัง������่มีคุณค่าแห่งอื่นอ������������เป���นจำนวนม������ ที่ล้วนประสบปัญห���ควา���ชำรุดดั���เ���่นจิตรกรรมที่วัดอุโมงค์

     ���� ��  เมื่��������นว���ิดและ���ิธีก�����รเ���่นนี้���ด้แพร่ห�����ายไปใ���ท�������������ุด���ล้วก็�����ม่เพี���งแต่จะรั�����ษางานจิตรกรรมท���่อุโมง���์ได���เท่านั้��� ���ต่แนวคิดและวิธีการดังกล่าวยังก่อให้เกิดการอนุร���กษ์งานจิตรกรรมฝาผนังแห่���อื่นได้อีกเป็นจำนวนมากด้วย การมีแ���วคิดและวิ���ีในก���รปฏิบัติ���า������ี่ไม่ได�����จำกัดขอบเขตเพียงแค่���ารอนุรักษ์ตั�����ผล���านจิต���กรร���จริ���ใ���มิติเ��������งกายภาพดังก���รปฏิบัติงานของโค���งการเช่นน������  ย���อมเป็นรากฐานที่ก่���ให้เกิ���การอนุรักษ์จ�����ตรก���รมฝาผนังได้���ย่างยั่���ยืน

วัตถุปร���สงค������องโค���งการ

 1. เพื���ออนุ���ักษ์จ�������ตร���รร�����ฝาผนังวัด���ุโ���ง���์ �������มืองเชียงใหม่ โดยการประ���ุกต์ใช้เทคโนโลยีด้าน computer graphic  เข้าร่���มในการปฏิ�����ัติงาน
 2. เพื่อเป็��������ครงการต้���แบบท������จะเป็นตัวอย่���งสำหรับการศึกษ����� และอ���ุรักษ์จิตรก���รมฝาผนังแห่งอื่นโด���ใช้เทคโนโลยีด้าน computer graphic  ได้ต่อไป
 3. เผยแพร่คุณค่าของง���นจ���ต���กรรมฝา���นังวัดอ���โมงค์ออกสู่������งคม

 

ประโยชน์ที่คา���ว่าจะ���ด���รั���

 1. สามารถอ������รักษ�������ง���นจิตรก���รมฝา�����นั���วัดอุโมงค์โดย���ช้เท�����โนโลยี���้���นcomputer graphic  เข้าร������ม���น���าร���ฏิ�������ัติงา�����
 2. ���าม�����รถเป็���โครงการต้���แบบ������่จะเป็นตั���อย่างใ���การศึกษา ���ละอนุร�����กษ์�����ิตร������รมฝาผน���งแห���งอื่นโดยใช้เทคโนโลยีด�������าน computer graphic
 3. ���ามารถเผยแพร่คุณค่าข���งจิตรกรรมฝา���นังว�����ดอุโมงค์ ���อกสู่สังคม

 

���ถานที่���ฏ���บัติงาน

 1. ปฏ���บัติ���านคัดลอกภาพจิตรกรรม���น���ถานที่จ���ิง คื��� ภาย���นอุ���มงค์ของวัดอ���โมงค์  จ.เชียงใหม่
 2. ก���จก���รมเ���ยแพร่ผลงาน���อ�������������������ร�������กา���ออกส���������ังคม มีทั���งก�����รป���ิ���ัติก���ร���ำชม���นสถาน�����ี่จริงคือวัดอุ���มงค์  และ�����ับบ���รยายตามสถาบ���นการศึกษา และ���าร�����ัดนิทรรศการตามสถานที่ต่�����ง��� ในเขต จ.เช��������งใหม่  และก�����ุงเทพฯ และรว���ถึงพื้นที่ป���ิบัติงานทา���คอมพิวเตอร์ใน cyber space ทา���ระบบ internet ของ www.umongpaintion.com

 Comments are closed.umong painting
สงวนสิทธิ์ข้อมูลภายในเว็บไซต์โดย โครงการย้อนรอยอดีตจิตรกรรมวัดอุโมงค์
ตู้ ปณ. 57 ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50202
โทรศัพท์ 66 9682 6573, 66 1530 7211
e -mail: miracle@umongpainting.com website: http://www.umongpainting.com